ไม่มีข้อมูล
Powered By : CJWORLD.CO.TH
qr code
วันนี้ :
111 คน
เมื่อวาน :
26 คน
เดือนนี้ :
1,042 คน
เดือนที่แล้ว :
1,131 คน
ปีนี้ :
6,840 คน
ปีที่แล้ว :
9,958 คน
ทั้งหมด :
31,383 คน
Online: 1 user(s)
IP Address ของคุณคือ 44.200.40.195
3 เม.ย. 2560
 
การนำนโยบายของ สตม.มาสู่การปฏิบัติ (3S)
   
 
1.  S  =  SERVICE           ด้านบริการ
2.  S  =  SECURITY        ด้านความมั่นคง
3.  S  =  STANDARD      ด้านมาตรฐาน
   
ด้านการบริการ (SERVICE)
 
       ด่านตรวจคนเข้าเมืองเบตง  ได้บริหารราชการ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้มาใช้บริการ และประชาชน  ดังนั้น  เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ในการสร้างความประทับใจแก่ผู้มาใช้บริการ จึงมุ่งเน้นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดี ปลูกจิตสำนึกให้เจ้าหน้าที่ มีความเต็มใจในการให้บริการ (SERVICE MAID) โดยให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีภาพลักษณ์ที่ดี แต่งกายสะอาด ยิ้มแย้มแจ่มใน พูดจาไพเราะ และพร้อมที่จะรับฟังปัญหาจากผู้มาใช้บริการ ขณะปฏิบัติหน้าที่
       และเพื่อไม่ให้เกิดการเบื่อหน่ายขณะรอรับการบริการ ด่าน ตม.เบตง  จึงได้จัดสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ เพื่อดึงดูดความสนใจและคลายเครียด เช่น มีโทรทัศน์ สิ่งพิมพ์ เครื่องดื่ม ชา กาแฟ ไว้ให้บริการแก่ผู้มาติดต่อราชการฟรี ขณะนั่งรอรับบริการ
       มีการเปิดบริการตลอดเวลาราชการโดยไม่หยุดพักกลางวัน
       มีการจัดสถานที่ทำงานให้เป็นระเบียบ สะอาด สะดวกในการปฏิบัติงาน เพื่อส่งเสริมสุขอนามัย คุณภาพที่ดี ตลอดจนการสร้างขวัญและกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่
   
ด้านความมั่นคง (SECURITY)
 
       ด่าน ตม.เบตง ได้มุ่งพัฒนางานตรวจคนเข้าเมืองให้มีศักภาพ และขีดความสามารถในการป้องกันและปราบปราม และการประชาสัมพันธ์ โดยการนำเอาเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน เช่น การตรวจสอบบัญชีบุคคลต้องห้ามก็ใช้แผ่น Offline จาก ศข.ตม.สตม.ทุกครั้ง
       มีการสืบสวนหาข่าว ติดตามพฤติการณ์บุคคลต้องสงสัย หรือผู้ที่มีพฤติการณ์เข้าข่ายกระทำผิดกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง หรือ ประพฤติตนในลักษณะเป็นอาชญากรรมข้ามชาติ หรือค้ามนุษย์ หากพบก็จะดำเนินการไปตามอำนาจหน้าที่
       การออกตรวจพื้นที่กับหน่วยงานข้างเคียงในจังหวัดยะลา เพื่อป้องกันการกระทำผิดกฎหมายในพื้นที่ เช่น โรงแรมม่านรูด แหล่งมั่วสุมของเด็กและเยาวชน เป็นต้น
   
ด้านมาตรฐาน (STANDARD)
 
       เพื่อให้การบริหารจัดการองค์กร มีความเป็นมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ อันจะนำองค์กรไปสู่ความเป็นเลิศ ด่าน ตม.เบตง จึงได้ดำเนินการเตรียมความพร้อมในเรื่องสำคัญ ดังนี้
 
       1.  การเตรียมความพร้อมของบุคลากร
            มีการชี้แจง  สื่อสารให้เกิดความเข้าใจในทิศทางและเป้าหมายเดียวกัน ปลูกจิตสำนึกให้มีใจในการให้บริการ โดยระลึกเสมอว่า อยากให้เขาปฏิบัติกับเราอย่างไร จงปฏิบัติกับเขาอย่างนั้น
มีการพัฒนาบุคลิกภาพที่ดี ของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน เช่น การแต่งกายสุภาพ สะอาด พูดจาไพเราะ มีใบหน้ายิ้มแย้มแจ่มใส เพื่อสร้างความประทับใจแก่ผู้มาใช้บริการ ขณะปฏิบัติหน้าที่
 
       2.  การเตรียมความพร้อมขององค์กร
            - มีการจัดองค์กรให้สะอาดน่าอยู่ มีสุขอนามัยที่ดี โดยการจัดระเบียบ ทำความสะอาดสิ่งของ เครื่องมือเครื่องใช้ ให้เหมาะสม
            - มีการกวดขันอบรมด้ามความประพฤติ และระเบียบวินัยข้าราชการตำรวจ ด่าน ตม.เบตง ทุกระดับ โดยการปฏิบัติตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และหลักธรรมาภิบาล รวมทั้งการกำจัดการทุจริต ประพฤติมิชอบให้หมดสิ้นไป จากองค์กร
   
ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา
 
การเตรียมความพร้อมของบุคลากร
       -  การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ด่าน ตม.เบตง มีการทดสอบสมรรถภาพร่างกายของเจ้าหน้าที่ประจำ
       -  การส่งเสริมให้ข้าราชการตำรวจศึกษาอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ของจังหวัดยะลา
       -  การปรับปรุงอาคารสถานที่ทำการบ้านพักและภูมิทัศน์ โดยการปลูกต้นไม้ให้เกิดความร่มรื่น สวยงาม เพื่อลดภาวะโลกร้อน